เรื่องราวของพระเยซูสำหรับเด็ก - ไทย The Story of Jesus for Children - Thai Language


Duration = 01:01:20

Download This YouTube Video

Right click on button and chose "Save Link As" option

Low Definition WebM (medium)   Low Definition MP4 (medium)   Low Definition 3GP (small)   Very Low Definition 3GP (small)  

Related Videos

Description

เรื่องราวของพระเยซูคริสต์ (พระบุตรของพระเจ้า) สำหรับเด็ก ตามประวัติของลุค ภาษา (ไทยกัมพูชา) ไทย / กลางไท / สยาม / ไทยมาตรฐาน / Thaiklang ขอให้พระเจ้าคุ้มครองคุณทั้งหมด (แปล Google จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย) The Story of Jesus Christ (Son of God) for Children. According to the Gospel of Luke. (Thailand, Cambodia) Thai / Central Tai / Siamese / Standard Thai / Thaiklang Language. God Bless You All.
We did not host any video. For any complaint please contact YouTube. Also read the Terms of Service. Especially C section in point 6.